Bedrijfsadvisering

 

De NBPW tracht haar leden op velerlei gebied van dienst te zijn. Activiteiten komen voort uit onderzoek, algemene ledenvergadering, bestuurlijk en extern overleg, en dagelijkse contacten met leden. De NBPW is een kleine maar slagvaardige organisatie.

 

Gelet op het feit dat de personele bezetting op het secretariaat klein is moet gekozen worden voor een relatief vast activiteitenprogramma en een efficiënte organisatie.

 

Mogelijk dat onze activiteiten niet geheel aansluiten op de door u gewenste behoefte. Het secretariaat zal dan een afweging maken om u door te verwijzen naar externe deskundigen c.q. partners van NBPW, die de behandeling van de door u gewenste kwestie overnemen.

 

Mocht het onderwerp dat u aandraagt wel vallen binnen de competenties van de NBPW, maar niet als standaard zijn geformuleerd in het activiteitenprogramma, dan kunnen wij de behandeling op ons nemen, maar zullen dan een extra vergoeding voor ieder gewerkt uur (€ 75,--) en zonodig reiskosten in rekening brengen. Uiteraard zal dit vooraf met u worden besproken.

 

 

 

« «
deel