-
FAQ

FAQ


NBPW Algemeen

Wat is de NBPW voor type organisatie?

NBPW is een vereniging, die bestuurd wordt door een bestuur. Daarnaast kent de NBPW een Kadergroep (als verkleinde achterban) en een Ledenvergadering. Het bestuur overlegt met de Kadergroep en Ledenvergadering over activiteiten.

Wie zitten er in het bestuur van NBPW?

Het bestuur wordt gevormd door Thomas van Meel, Nathalie Jol en Victor Brinkhorst.

Wie werken er op het secretariaat?

APPR Hét Brancheburo verzorgt het secretariaat met Jacqueline van Stiphout (verenigingsmanager), Femke Kuipers (secretariaat), Mariëlle van Teeffelen (financiële administratie) en Ellen Dobbelaar (communicatie).

Welke bedrag betalen leden aan contributie?

Het contributiebedrag is per (type) lid gelijk en bedraagt vanaf 2019 € 521,38 ex btw. De contributiebijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.

Welke activiteiten worden door NBPW georganiseerd?

Onder de rubriek 'NBPW helpt u bij...' kan teruggelezen worden waar NBPW zich zoal mee bezig houdt.

Welke bedrijfstypes zijn als lid bij NBPW aangesloten?

In beginsel gaat het om winkel- en marktpoeliers, uitsnijderijen, slachterijen, groothandelaren, im-/exportbedrijven en gespecialiseerde wildbewerkingsbedrijven/handelaren. Het grootste deel van de leden heeft een kleinschalig en ambachtelijk karakter of ambachtelijk in het groot. Daarnaast zijn er ook industriële bedrijven die 'ondersteunend' lid zijn.

Kunnen bedrijven die geen lid zijn ook gebruik maken van NBPW?

De dienstverlening aan niet-leden is zeer beperkt. Bepaalde NBPW-producten kunnen zij ook afnemen tegen hogere prijzen dan de lidbedrijven. Daarnaast wordt getracht hen met beperkte advisering ook te bewegen om lid te worden.

CAO Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven

Waarom is er een CAO?

Een cao is belangrijk voor onze sector, tenslotte maken loonkosten vijftig procent van onze totale kosten uit. En op de helft van je kosten wil je wel kunnen sturen. De cao is op maat gemaakt, passend voor de eigen sector. Dit voorkomt dat onze bedrijven door andere sectoren worden opgeslokt. Daarnaast hebben ondernemers met een cao de mogelijkheid zich verder te professionaliseren, daarmee wordt ook het werken in de sector meer aantrekkelijk. Ondernemers worden met de cao ook ontzorgd, het wordt voor hen nu mogelijk om een consistent arbeidsvoorwaardenbeleid te voeren voor al het personeel. De nieuwe cao is te downloaden vanaf onze webpagina 'CAO'.

Zijn er voor ondernemers kosten verbonden aan de CAO?

Ja, ondernemers betalen een bijdrage in de kosten van de CAO, op basis van een brutoloonsomheffing of door middel van een vaste bijdrage. Een deel van deze kosten kan de ondernemer in mindering brengen op het brutoloon van de werknemer.

Is de CAO verplicht voor alle ondernemers?

Bij de start van de CAO in 2013 was deze alleen van toepassing op leden van NBPW. Inmiddels is een Algemeen Verbindend Verklaring afgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken, waarmee de CAO van toepassing is geworden op alle ondernemers in de sector die onder de werkingssfeer vallen.

Wat is een AVV?

Een AVV is een algemeen verbindend verklaring. Dit is een verklaring die wordt afgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken, indien onder andere de branche-organisatie voldoende representatief wordt bevonden. Bij NBPW was de representativiteit 86%, dat wil zeggen dat 86% van al het personeel in de sector werkzaam is bij leden van NBPW.

Wat is De Raad?

De Raad geeft nadere uitwerking aan de cao-afspraken en informeert werkgevers en werknemers. Binnen de Raad zijn twee vakbonden vertegenwoordigd: CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten. Werkgevers en werknemers kunnen bij De Raad voor hulp aankloppen, bijvoorbeeld als verschil van inzicht is over hoe een regel uit de cao toegepast moet worden. De kosten van De Raad wordt gefinancierd door de bijdrage aan het Opleidingsfonds.

Inhoudelijke vragen CAO

Bureau De Raad, die de administratie van de CAO verzorgt, geeft via haar website antwoord op de meest gestelde vragen. http://bureau-deraad.nl/faq/

FAQ vraag inzenden

« «
deel