Algemene Uitleg

Naar aanleiding van de BSE-crisis in de tweede helft van de jaren negentig werd in mei 1997 een Groenboek door de Europese Commissie gepresenteerd met daarin opgenomen een serie algemene beginselen voor (Europese) regelgeving voor onder meer producten van dierlijke oorsprong. Via het zogenaamde Witboek Voedselveiligheid werd drie jaar later door de Europese Commissie de nodige wetgeving aangekondigd. Vanaf 2002 tot en met heden zijn een reeks van belangrijke Europese voorschriften via verordeningen en richtlijnen van kracht geworden:

 

•  De Algemene levensmiddelen Verordening (ALV), ook wel genoemd de General Food Law (GFL), Verordening (EG) nr. 178/2002, beschrijft de algemene principes en voorschriften ten aanzien van voedselveiligheid. Deze principes en voorschriften gaan over de verantwoordelijkheden van producenten van levensmiddelen en diervoeders. De ALV verordening, waarvan de meeste onderdelen op 1 januari 2005 in werking zijn getreden, vormt voor veel nieuwe Europese wetgeving het fundament.

 

De Europese Commissie heeft samen met de EU-lidstaten een zogenaamde richtsnoer (leidraad), opgesteld met uitleg over de toepassing van de verordening: leidraad 178.

 

• De hygiëneregelgeving is in drie verordeningen (Verordeningen(EG) nr. 852/2004, nr. 853/2004 en nr. 854/2004) en twee richtlijnen (Richtlijn 2002/99/EG en Richtlijn 2004/41/EG) gebundeld en aangevuld, zodat een alomvattend samenhangend stelsel is ontstaan voor de veilige productie van levensmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong.

 

De kern van deze verantwoordelijkheden is gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid van de producenten voor de productie van veilig voedsel gebaseerd op het Hazard Analysis Critical Control Points principe (HACCP). Dit behelst het systematisch analyseren en beheersen van kwetsbare  kritische punten in de productie.

 

Ook voor deze verordeningen  heeft de Europese Commissie samen met de EU lidstaten richtsnoeren (leidraden) opgesteld die kunnen worden gebruikt als handleiding bij de toepassing van de diverse verordeningen:

 

Leidraad 852 voor de toepassing van een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 852/2004, inzake levensmiddelenhygiëne.

 

Leidraad 853 voor de toepassing van een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 853/2004, inzake de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

 

Leidraad HACCP voor de toepassing van op de HACCP-beginselen gebaseerde procedures en ter vergemakkelijking van de toepassing van de HACCP-beginselen in bepaalde levensmiddelenbedrijven.

 

Medeling van de Commissie (2016/C 278/01)

Betreffende de uitvoering van systemen voor het beheer van de voedselveiligheid bestaande uit basisvoorwaardenprogramma's en op de HACCP-beginselen gebaseerde procedures, met inbegrip van de bevordering/flexibilisering van de uitvoering in bepaalde levensmiddelenbedrijven.

 

Daarnaast zijn in 2010 ook twee documenten gepubliceerd met uitleg van de Europese Commissie over een aantal bepalingen m.b.t. flexibiliteit in het hygiënepakket. Het ene document is bestemd voor de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten en het andere document is bestemd voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven: flexibiliteit 1 en flexibiliteit 2.

 

• Ter complementering van het hygiënepakket zijn verordeningen opgesteld voor microbiologische criteria (Verordening (EG) nr. 2073/2005), met specifieke voorschriften voor de officiële controles op trichinella in vlees (Verordening (EU) nr. 2015/1375) en met overgangs- en uitvoeringscriteria (Verordening (EG) nr. 1162/2009, Verordening (EU) nr. 1079/2013Verordening (EU) 2017/185 en Verordening (EG) nr. 2074/2005).

 

• De controle door de officiële instanties op het gehele pakket van regelgeving voor levensmiddelen en diervoeders is geregeld in de Verordening (EG) nr. 882/2004, met voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. Deze verordening is gericht tot de overheid. Genoemde verordening wordt per 14 december 2019 vervangen door Verordening (EU) 2017/625 .« «
deel