Specifieke uitleg

In het chronologisch register is wetgeving op numerieke volgorde gerangschikt. Klikken op de links brengt u direct naar de wetgeving.

 

Richtlijn 2000/13/EG                                        
“van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame”

 

Richtlijn 2002/99/EG
"houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong”

 

Verordening (EG) nr. 178/2002
“tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden”

 

Leidraad voor Verordening (EG) Nr. 178/2002: leidraad 178.

 

Richtlijn 2003/99/EG
“inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad”

 

Verordening (EG) nr. 2160/2003
“inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers”

 

Richtlijn 2004/41/EG
“houdende intrekking van bepaalde richtlijnen inzake levensmiddelenhygiëne en tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG en 92/118/EEG van de Raad en van Beschikking 95/408/EG van de Raad”

 

Verordening (EG) Nr. 852/2004
“inzake levensmiddelenhygiëne”

 

Leidraad voor Verordening (EG) Nr. 852/2004: Leidraad 852

 

Verordening (EG) Nr. 853/2004
“houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong”

 

Leidraad voor Verordening (EG) Nr. 853/2004: Leidraad 853

 

Leidraad voor op HACCP-beginselen gebaseerde procedures: Leidraad HACCP

 

Verordening (EG) Nr. 854/2004
“houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong”

 

Verordening (EG) nr. 882/2004
“inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn”         
 
Verordening (EG) nr. 2073/2005
“inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen”

 

Verordening (EG) nr. 2074/2005
“tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004”

 

Beschikking 2006/677/EG
“houdende de richtsnoeren tot vaststelling van criteria voor het uitvoeren van audits op grond van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn”

 

Verordening (EG) nr. 1234/2007
“houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening)”

 

Verordening (EG) nr. 543/2008
“houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee”

 

Besluit 2009/121/EG
“Van de Raad van 18 december 2008 tot verwerping van het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad betreffende de uitvoering van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft het gebruik van antimicrobiële stoffen om de buitenkant van pluimveekarkassen te reinigen”

 

Verordening (EG) nr. 199/2009
“Van de Commissie van 13 maart 2009 tot vaststelling van een overgangsmaatregel in afwijking van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de rechtstreekse levering van kleine hoeveelheden van koppels slachtkuikens en kalkoenen afgeleid vers vlees”

 

Beschikking 2009/771/EG
“tot goedkeuring van bepaalde nationale programma’s voor de bestrijding van salmonella bij kalkoenen”

 

Verordening (EG) nr. 1069/2009
“tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten”

 

Verordening (EG) nr. 1099/2009
“inzake de bescherming van dieren bij het doden”
 
Verordening (EG) nr. 1162/2009
“tot vaststelling van overgangsregelingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004, (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad” (geldig tot en met 31 december 2013).

 

Verordening (EG) nr. 142/2011
“tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn”

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 931/2011

“inzake de traceerbaarheidsvoorschriften die bij Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong zijn vastgesteld”

 

Verordening (EG) nr. 1169/2011
“betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)”

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 702/2013
“houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de accreditatie van officiële laboratoria die officiële Trichinella-tests uitvoeren en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1162/2009 van de Commissie”

 

Verordening (EU) nr. 1079/2013
“tot vaststelling van overgangsregelingen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad” (geldig tot en met 31 december 2016)

 

Verordening (EU) nr. 1308/2013
“tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad”

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1337/2013
“tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor vers, gekoeld of bevroren vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee”

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 636/2014 
“betreffende een modelcertificaat voor de handel in niet-onthuid grof vrij wild”

 

Verordening (EU) nr. 652/2014
“tot vastelling van bepalingen betreffende het beheer van uitgaven i.v.m. de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede i.v.m. plantgezondheid en teeltmateriaal”           

 

EU Guidance voor samengestelde producten
                                                 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1375
“tot vaststelling van specifieke voorschriften voor de officiële controles op Trichinella in vlees”

 

Verordening (EU) 2016/429

“betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”)”
 

Medeling van de Commissie(2016/C 278/01)

“betreffende de uitvoering van systemen voor het beheer van de voedselveiligheid bestaande uit basisvoorwaardenprogramma's en op de HACCP-beginselen gebaseerde procedures, met inbegrip van de bevordering/flexibilisering van de uitvoering in bepaalde levensmiddelenbedrijven”

 

Verordening (EU) 2017/185
“tot vaststelling van overgangsregelingen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad” (geldig tot en met 31 december 2020)

 

Verordening (EU) 2017/625

“betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles)”

 

Verordening (EU) 2018/775

"tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van artikel 26, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, wat betreft de voorschriften voor de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt van een levensmiddel"« «
deel