Afrikaanse varkenspestbesmetting bij wilde zwijnen in België

14 september 2018

Op 13 september is door de Belgische overheid een besmetting gemeld bij enkele wilde zwijnen. Het gaat om drie dode dieren en een jong verzwakt dier. Deze vondst is gedaan in regio Étalle in de provincie Luxembourg in de Ardennen. De bron van besmetting is niet bekend, maar gezien de afstand tot andere besmette gebieden in EU-lidstaten ligt ook hier menselijk handelen als oorzaak van de verspreiding het meest voor de hand.


De Belgische Chief Veterinary Officer heeft laten weten dat het beheer van wilde zwijnen bij de regio’s ligt en niet bij de centrale overheid. Dit is dus vergelijkbaar met de Nederlandse situatie.

 

In de besmette zone in het zuidelijk deel van de provincie Luxemburg geldt voor minimaal één maand (tot 15 oktober) een jachtverbod. Wie elders in Wallonië jaagt en een dood everzwijn vindt, wordt verzocht dit te melden bij een van de autoriteiten. Voor Vlaanderen gelden voorlopig geen jachtbeperkingen. Toch wordt jagers aangeraden om ook hier zieke of dode exemplaren altijd te melden bij het Belgisch Agentschap voor Natuur en Bos, en sanitaire voorzorgsmaatregelen te nemen.


Lees hier het persbricht van het Belgisch Voedselagentschap

Het Nederlands Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt nu geen aanvullende maatregelen en er zijn op dit moment dezelfde maatregelen van kracht als vóór deze melding. Nog steeds geldt de maatregel dat vervoersmiddelen voor evenhoevigen die terugkomen uit landen met uitbraken in gehouden varkens onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) moeten ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. In België is geen uitbraak vastgesteld bij gehouden varkens, dus voor transporten uit België geldt deze maatregel niet.

We willen u er op wijzen dat het nemen van bio-veiligheidsmaatregelen op bedrijven en voor vervoersmiddelen, materialen, et cetera van het grootste belang is en dat alle belanghebbenden verantwoordelijk zijn voor het toepassen van passende maatregelen en het voorkomen van introductie.

Ook willen we u wijzen op het swill-verbod: etensresten (keukenafvallen) mogen niet aan varkens worden gevoerd en op het belang om geen producten van varkens of wilde zwijnen uit besmette landen mee te nemen.

U wordt ook verzocht om bij een verdenking (wild zwijn of gehouden varken) direct de NVWA te informeren.

De NVWA heeft meer informatie over de Afrikaanse varkenspest op de website geplaatst: www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/klassieke-varkenspest-kvp-en-afrikaanse-varkenspest-avp

Daarnaast stelt de NVWA ook flyers (in meerdere talen) op de website beschikbaar: www.nvwa.nl/documenten/dier/dierziekten/overige-dierziekten/publicaties/flyer-afrikaanse-varkenspest).

 

In Nederland vindt monitoring plaats van wilde zwijnen. Het bloed van geschoten wilde zwijnen wordt steekproefsgewijs onderzocht. Tot medio 2018 zijn ruim 900 monsters onderzocht die alle negatief waren.

 

Er vindt overleg plaats met provincies en deskundigen en dit overleg zal voortgezet worden om voorbereid te zijn op een mogelijke introductie in Nederland.

« «
deel