Kadergroep

 

Brugfunctie tussen bestuur en ledenvergadering

 

De kadergroep is een permanente commissie, bestaande uit 10 – 15 leden c.q.  bijzondere leden.  De kadergroep adviseert, gevraagd of ongevraagd, het bestuur.


De kadergroep komt minimaal 2x per jaar bijeen met het bestuur of een delegatie daarvan.


Ten aanzien van de volgende onderwerpen heeft de kadergroep een instemmingsrecht:

  • voorgenomen bestuursbesluiten;
  • cao wijzigingen;
  • aangaan van geldelijke verplichtingen door de vereniging boven een nader te bepalen norm;
  • onderwijs op brancheniveau.

De kadergroep beslist niet dan nadat, tenminste een keer, daarover in  vergadering is overlegd. Indien de
kadergroep geen instemming geeft, zal het bestuur het besluit danwel intrekken, danwel alsnog
ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorleggen.
 

« «
deel